Recombinant Murine TNF-a(315-01A)-北京庄盟国际生物基因科技有限公司

庄盟生物

当前位置:首页 - 产品中心 - 细胞培养相关产品

产品名称:Recombinant Murine TNF-a(315-01A)

货号 规格 价格 订购数量 是否现货
315-01A -1 5ug 830 - + 有货
315-01A -2 20ug 2160 - + 有货